Navy buys Israeli UAVs worth B4bn | Navy buys Israeli UAVs worth B4bn